Gerçek veya tüzel kişiler tarafından, yeraltı ve yerüstü sularından faydalanmak ve bunların zararlarını önlemek amacıyla yapılacak her türlü su yapıları ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde elektrik enerjisi üretmek maksadıyla yapılacak olan her türlü üretim tesislerinin su yapısıyla ilgili kısımlarının inşası esnasında yatırımların hızlandırılması, taşkın, deprem gibi doğal felaketlerden sonra meydana gelebilecek ülke kaynaklarının israfının önlenmesi, çevre ile uyumlu projelerin onayı ve yapım aşamasındaki teknik denetimleri ile geçici ve kesin kabullerinin yapılmasıdır.